Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Sesja zimowa 2020/2021 

Opublikowano 4 stycznia 2021

Dr Anna Rudzka 

Historia form graficznych i druku – praca pisemna na wybrany temat do dnia 15.01 Historia rzeźby polskiej – praca pisemna na wybrany temat do dnia 5.02 Władza i pamięć – zaliczenie na podstawie aktywności i zadanych prac 

Dr Aleksander Zbrzezny 

Lotna nowoczesność. Kapitalizm i kultura – esej na podstawie wybranej z listy lektury oraz  treści wykładów do 5 lutego. 

Słownik filozoficzno-społeczny – esej na podstawie wybranej z listy lektury do 3 lutego. Filozoficzna diagnoza współczesności – oceny na podstawie obecności i aktywności w trakcie  zajęć. 

Historia filozofii – rozliczenie roczne, ocena w semestrze letnim 

Dr Piotr Teodorczuk 

Estetyka  

egzamin w formie pisemnej asynchronicznej – ocena na podstawie: 

a/wyniku egzaminu w formie pisemnej asynchronicznej; 

b/ eseju napisanego w trakcie semestru; 

c/ aktywności na zajęciach. 

Historia filozofii zaliczenie semestralne (na zal.) w formie pisemnej asynchronicznej – na  podstawie: 

a/ efektów sprawdzianu pisemnego asynchronicznego z materiału semestru zimowego; b/ aktywność na zajęciach; 

Termin sprawdzianu zostanie ustalony ze studentami. 

Komizm – teoria i analiza zjawiska – zaliczenie na stopień na podstawie: a/ aktywności na zajęciach.  

b/ prezentacji/referatu wygłoszonego podczas zajęć.

Dr Włodzimierz Daszewski 

Informacja w świecie cyfrowej ikonografii – zaliczenie na podstawie pracy w formie pisemnej  do dnia 7.02 

Dr Anna Oleńska 

Historia sztuki II – zaliczenie na podstawie pracy w formie pisemnej do dnia 7.02 

Dr Marcin Zgliński 

Historia sztuki II – zaliczenie na podstawie pracy w formie pisemnej do dnia 1.02 Ikonografia i ikonologia – zaliczenie na podstawie pracy w formie pisemnej do dnia 1.02 

Dr Anna Wiszniewska 

Historia wnętrz i mebli – zaliczenie będzie w formie pracy pisemnej do 5.02 Projektowanie w Polsce -zaliczenie w formie pracy pisemnej do 5.02 

Wokół przedmiotu – zaliczenie w formie pracy pisemnej do 5.02 

St.wykł. Marek Machowski  

Historia sztuki – esej na wybrany temat do dnia 20.01 

Historia sztuki średniowiecznej w Polsce – prezentacja na zadany temat do dnia 20.01 

St. wykła. Tadeusz Walentowicz 

Historia filozofii – praca pisemna na zadany temat do dnia 5.02 

Estetyka – praca pisemna na zadany temat do dnia 5.02 

Filozoficzna nauka o człowieku – praca pisemna na zadany temat do dnia 5.02 

Magdalena Sołtys 

Pytania o formę – praca pisemna na wybrany temat do 5.02

Dr Ewa Bobrowska  

Contemporary Art&Theory – frekwencja na wykładach/test/praca na zadany temat do 3.02 

Współczesna sztuka nowych mediów a kontekst amerykański – frekwencja na wykładach/test/praca na zadany temat 3.02